صفحه اصلی | عمومی | جامعه قرآنی | فرهنگ قرآنی | هنر قرآنی | معارف | عکس |


لطفا چند لحظه صبر کنید .

  تاریخ:  28 شهریور 1396
رنگ و بوی محرم در بازار تهران

با شروع ماه محرم، خیابان ناصرخسرو و بازار تهران رنگ و بویی دیگر می گیرد، اکثر مغازه های این راسته در ایام ماه محرم و صفر به عرضه انواع لوازم هیات ها و ملزومات ماه محرم مثل لباس تعزیه، پرچم، علامت، پیراهن سیاه و غیره می پردازند.رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
[img=right]http://iqna.ir/files/fa/news/1396/6/28/634744_970.jpg[/img
[img=right]http://iqna.ir/files/fa/news/1396/6/28/634749_290.jpg[/img]
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران
رنگ و بوی محرم در بازار تهران


http://iqna.ir/fa/news/3643689/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86